Vážení klienti, chtěli bychom Vás ujistit, že k problematice ochrany osobních dat přistupujeme zodpovědně a zaručujeme Vám, že s Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy: Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen “GDPR“), a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů v Mediaservisu:

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v rámci našeho smluvního vztahu, v rozsahu: jméno a příjmení, adresa,  emailová adresa, telefonní číslo, a to po dobu trvání smlouvy a dále po nezbytnou dobu, kterou stanoví adekvátní právní předpis. V případě, že jste dobrovolně poskytli Vaše osobní údaje přes webové rozhraní www.solider.cz za účelem možného vzniku budoucího smluvního vztahu se společností Děcký Popko Invest s.r.o. (dále DPI), zpracováváme Vaše osobní údaje na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů a ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR po dobu 1 roku.

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám:

DPI se zavazuje, že nebude Vámi poskytnuté osobní údaje jakkoli poskytovat třetím stranám mimo společnost MS a její spřízněné subjekty. Vaše osobní údaje budou poskytovány třetím stranám pouze v případech, kdy k tomu jsme povinni ze zákona (státním institucím a úřadům), kdy to bude nezbytné pro plnění smlouvy (např. našemu dodavateli, přepravci, našemu smluvnímu IT partnerovi apod.) nebo jste k tomu dali předchozí souhlas. Naši zaměstnanci, obchodní partneři a zpracovatelé osobních údajů jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány do zemí mimo EU.

Právo na přístup, opravu, výpis ze zpracovávaných osobních údajů:

Máte právo si vyžádat přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům, na jejich opravu, respektive doplnění.

Právo na omezení zpracování, námitky či přenesení:

Máte právo na omezení zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Rovněž máte právo vznést námitky protiuchovávání a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů a můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů.

Právo na výmaz, právo odvolat souhlas:

Máte právo žádat po DPI vymazání Vámi poskytnutých osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, za předpokladu, že neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracovávání. Pokud nás kontaktujete na níže uvedených kontaktech, že si nepřejete nadále zasílat obchodní nabídky, budeme to respektovat.

Kontakt:

Pokud máte jakékoli dotazy o tom, jakým způsobem osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás na nebo na adrese:

Děcký Popko Invest s.r.o., Praha Řeporyje, Bílovská 852, PSČ 155 00, Česká republika.

Na Vaše dotazy rádi odpovíme.